Archief van categorie 'Serie: virtual communities and organization development'

community-managerHet is alweer een tijd geleden dat ik op Rectec een achtdelige reeks publiceerde over mijn afstudeerscriptie. Hierin stond de vraag centraal in hoeverre de deelname aan de virtual communities Twitter en LinkedIn de werktevredenheid en de betrokkenheid van medewerkers bij organisaties beïnvloedt. Op basis van een theoretisch onderzoek formuleerde ik een viertal hypothesen die ik door middel van een online enquête en kwantitatieve methoden heb getoetst. Na een heftige eindsprint heb ik de thesis succesvol afgerond en is het tijd om een overall conclusie te presenteren. In de laatste maand heb ik onder leiding van mijn begeleiders kritisch naar de uitkomsten van het onderzoek gekeken, waardoor ik naast zwart en wit ook grijstinten heb kunnen ontdekken in de resultaten. Dit heeft een algemene conclusie en een aantal praktische aanbevelingen opgeleverd. Lees verder »

927 views | Reageer (18 reacties)

sociale-netwerken-internetIn deel 1 en deel 2 van deze resultatenreeks werd de relatie tussen deelname aan virtual communities en organisationele betrokkenheid besproken. In deel 3 wordt hypothese 3 aan de orde gesteld, die uitgaat van een relatie tussen de tevredenheid over werk en carrière en de actieve deelname aan Twitter en LinkedIn. Daarnaast wordt ingegaan op hypothese 4, waarin wordt verondersteld dat professionele groei een rol speelt binnen de relatie tussen virtual communities en werktevredenheid:

Actieve deelname aan member-initiated virtual communities heeft een positieve invloed op de algehele tevredenheid over werk en carrière

De positieve relatie tussen actieve deelname aan member-initiated virtual communities en werktevredenheid wordt gemedieerd door professionele groei en zelfontwikkeling

Lees verder »

661 views | Reageer (2 reacties)

sociale-netwerken-internetIn het eerste deel van de resultatensectie werd ingegaan op de relatie tussen de actieve deelname aan Twitter en LinkedIn en de affectieve betrokkenheid bij organisaties. De analyse wijst uit dat in het geval van Twitter deze relatie tweeledig is: enerzijds wordt de affectieve betrokkenheid negatief beïnvloed door het aantal mensen dat men volgt, terwijl het aan de andere kant positief wordt beïnvloed door het actief lezen van de posts van anderen. Vandaag zal in worden gegaan op de tweede hypothese uit dit onderzoek, namelijk:

Actieve deelname aan member-initiated virtual communities heeft een negatieve invloed op de continuïteitsbetrokkenheid van medewerkers bij organisaties

Daarnaast zullen de resultaten worden besproken van de explorerende onderzoeksvraag die werd opgenomen voor het derde component van betrokkenheid: In hoeverre heeft actieve deelname aan member-initiated virtual communities invloed op de normatieve betrokkenheid van medewerkers bij organisaties?

Lees verder »

612 views | Reageer (0 reacties)

sociale-netwerken-internetIn de eerste vijf delen van deze reeks werden op basis van wetenschappelijke literatuur vier hypothesen geformuleerd. Om deze hypothesen te toetsen, is gebruik gemaakt van een online vragenlijst op Twitter en LinkedIn alsmede twee diepte-interviews met pioniers op het gebied van sociale media. De resultaten zullen worden besproken in de vorm van een discussie waarin een terugkoppeling wordt gemaakt naar de literatuur en de behandelde theorieën. In dit eerste deel van de resultatensectie wordt ingegaan op de eerste hypothese:

Actieve deelname aan member-initiated virtual communities heeft een negatieve invloed op de affectieve betrokkenheid van medewerkers bij organisaties Lees verder »

821 views | Reageer (6 reacties)

sociale-netwerken-internetIn de derde hypothese van deze reeks is uiteen gezet op welke manier de deelname aan virtual communities de tevredenheid over het werk en de gehele carrière kan beïnvloeden. Traditionele voorspellers van werktevredenheid, zoals autonomie, variëteit en het ontvangen van feedback zouden door de deelname aan virtual communities gestimuleerd worden en zodoende bijdragen aan een hogere tevredenheid. Vandaag zal in worden gegaan op de rol van professionele groei en ontwikkeling binnen deze relatie.

Theorie
Door de mogelijkheid om in virtual communities interactief kennis en informatie uit te wisselen (o.a. Bagozzi & Dholakia, 2002; Koh & Kim, 2004; Ridings et al., 2002), kan men zich professioneel ontwikkelen en groeien in de carrière. Onder professionele ontwikkeling en groei wordt in dit onderzoek verstaan: het vergroten van de kennis over het vakgebied waarin men werkzaam is en het uitbreiden en benutten van een professioneel netwerk, met als doel een waardevollere rol te kunnen vervullen in een bepaalde professie. Voortdurend blijven leren en een sterke interesse in actuele ontwikkelingen spelen hierin een belangrijke rol. In de context van organisaties worden professionele groei en ontwikkeling over het algemeen gestimuleerd door cursussen en opleidingen die de werkgever beschikbaar stelt (Hackman & Lawler III, 1971; Acker, 2004). Virtual communities daarentegen bieden de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar informatie en kennis bij andere deelnemers. Lees verder »

586 views | Reageer (0 reacties)

sociale-netwerken-internetIn de eerste en tweede hypothese van deze reeks werd een relatie verondersteld tussen de deelname aan virtual communities en organizational commitment. Op basis van de self-categorization theory en de side bet theory werden een aantal argumenten aangedragen waarom de deelname aan virtual communities zelfs een negatieve invloed zou kunnen uitoefenen op de betrokkenheid bij organisaties. Werktevredenheid is naast betrokkenheid ook een belangrijk thema in de organisatiewetenschap en het wordt gezien als één van de belangrijkste voorspellers van het verloop binnen organisaties (Currivan, 1999). Het wordt tevens in verband gebracht met productiviteit, het functioneren van de organisatie en de manier waarop medewerkers hun werk ervaren. Ook de kwaliteit van het leven buiten het werk om, zoals de mentale gesteldheid, zouden positief door werktevredenheid worden beïnvloed (Kalleberg, 1977). Het is voor organisaties dan ook van belang om aandacht te besteden aan de tevredenheid van medewerkers. Lees verder »

1.344 views | Reageer (1 reacties)

sociale-netwerken-internetIn deze serie over de invloed van virtual communities op organisaties (zie hier en introductie en deel 1) vandaag de tweede hypothese van het onderzoek. In hypothese 1 werd een negatieve relatie verondersteld tussen de deelname aan virtual communities en de emotionele betrokkenheid bij organisaties. Dit keer gaat het over de andere twee componenten van betrokkenheid uit het Three-Component Model of Commitment, namelijk normatieve en continuïteitsbetrokkenheid. Continuïteitsbetrokkenheid is het soort betrokkenheid waarbij men vooral een economische afweging maakt; wat zijn de kosten bij het verlaten van de organisatie en zijn er genoeg alternatieven? Normatieve betrokkenheid daarentegen, gaat over de loyaliteit jegens de organisatie en heeft meer te maken met persoonlijke normen en waarden.

Lees verder »

767 views | Reageer (0 reacties)

sociale-netwerken-internetIn de jaren ’80 ontwikkelden Meyer & Allen het Three-Component Model of Commitment aan de hand waarvan de betrokkenheid bij organisaties gemeten kan worden. De auteurs baseerden het model op de theorie van auteurs als Mowday en Steers, waarbij de volgende definitie van betrokkenheid als uitgangspunt werd genomen: “the relative strength of an individual’s identification with and involvement in a particular organization” (Steers, 1977). Het gaat hierbij om een actieve relatie met de organisatie waarbij medewerkers bereid zijn om iets van henzelf te geven om zodoende bij te dragen aan het welzijn van de organisatie (Mowday et al., 1979). Meyer & Allen (1984; 1991) onderscheiden drie soorten betrokkenheid: affectieve betrokkenheid, continuïteitsbetrokkenheid en normatieve betrokkenheid. Deze drie componenten kunnen door medewerkers afzonderlijk van elkaar en op verschillende niveaus worden ervaren. Het eerste component, affectieve betrokkenheid, doelt op de emotionele verbintenis en de identificatie met de organisatie. Werknemers met een sterke affectieve betrokkenheid werken bij de organisatie omdat zij dat willen (Meyer & Allen, 1991). Lees verder »

979 views | Reageer (6 reacties)

sociale-netwerken-internetHet is niets nieuws als ik zeg dat sociale contacten binnen communities altijd een belangrijk onderdeel zijn geweest van het leven van mensen. Interessant is het wel, om te bekijken hoe een oud begrip dat afkomstig is uit het Latijn, tegenwoordig een geheel nieuwe toepassing krijgt. Het woord community is afgeleid van communis, wat op twee manieren uitgelegd kan worden: 1) cum betekent gezamenlijk en 2) munus betekent verplichting, of 1) cum betekent gezamenlijk en 2) unus betekent één. Dat wil zeggen dat een community gezien kan worden als een groep waarin individuen samenkomen op basis van een verplichting ten opzichte van elkaar, of als een groep individuen die samenkomen om één te zijn (Fernback & Thompson, 1995). De opkomst van computer mediated communication en het Internet hebben er voor gezorgd dat sociale contacten zich verplaatsen naar de virtuele wereld en communities zich uitstrekken over geografische grenzen heen. Met name de mogelijkheid om multiway te communiceren en informatie uit te wisselen, biedt de kans om groepen te vormen met gedeelde interesses. Lees verder »

991 views | Reageer (3 reacties)

Je doorzoekt momenteel de categorie Serie: virtual communities and organization development.

vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën