sociale-netwerken-internetIn deel 1 en deel 2 van deze resultatenreeks werd de relatie tussen deelname aan virtual communities en organisationele betrokkenheid besproken. In deel 3 wordt hypothese 3 aan de orde gesteld, die uitgaat van een relatie tussen de tevredenheid over werk en carrière en de actieve deelname aan Twitter en LinkedIn. Daarnaast wordt ingegaan op hypothese 4, waarin wordt verondersteld dat professionele groei een rol speelt binnen de relatie tussen virtual communities en werktevredenheid:

Actieve deelname aan member-initiated virtual communities heeft een positieve invloed op de algehele tevredenheid over werk en carrière

De positieve relatie tussen actieve deelname aan member-initiated virtual communities en werktevredenheid wordt gemedieerd door professionele groei en zelfontwikkeling

Over het algemeen wordt werktevredenheid gemeten aan de hand van multi-item schalen (o.a. Kalleberg, 1977; Vitell & Davis, 1990; Judge et al., 1999). De vragenlijsten bestaan dan uit verschillende onderdelen zoals tevredenheid over het salaris, de collega’s en de leidinggevende. In dit onderzoek zijn deze dimensies echter minder van belang omdat de algehele maat van tevredenheid over de carrière en de huidige baan worden gemeten. Om die reden is ervoor gekozen om de twee vragen over te nemen waarmee Lounsbury et al. (2003) career satisfaction meten. De vragen zijn vertaald naar het Nederlands en luiden: “Ik ben tevreden over mijn carrière” en “Ik ben tevreden over mijn huidige baan”. Professionele groei is geen vast omkaderd concept. Daarom zijn voor dit onderzoek vijf vragen geformuleerd over de mate waarin men zichzelf professioneel ontwikkelt door nieuws en actualiteiten uit het vakgebied in de gaten te houden en met anderen te praten over vakgerelateerde zaken. Een voorbeeld hiervan is de vraag “Ik vind dat ik het aan mezelf verplicht ben om te blijven leren over mijn professie en vakgebied”. De vragen zijn getoetst aan de hand van de zevenpuntsschaal van Likert, lopend van “helemaal mee oneens” (1) tot “helemaal mee eens” (7). Voor de vragen over de actieve deelname aan Twitter en LinkedIn wordt verwezen naar het eerste deel uit deze resultatensectie.

Tegen de verwachting in is op basis van de data geen relatie gevonden tussen actieve deelname aan virtual communities en werktevredenheid. Een mogelijke verklaring hiervoor is af te leiden uit de bestaande literatuur rondom werk- en carrièretevredenheid die zich met name richt op de omstandigheden binnen organisaties (Locke, 1969; Kalleberg, 1977). In het theoretisch kader is echter beargumenteerd dat belangrijke voorspellers van werktevredenheid, zoals autonomy, variety, task identity en feedback (Hackman & Lawler III, 1971) mogelijk ook van buiten de organisatie gestimuleerd worden. In virtual communities zou sprake kunnen zijn van een stimulans tot meer variëteit en feedback en een sterker gevoel van autonomie. Het ontbreken van een relatie tussen deelname aan virtual communities en werktevredenheid geeft echter te kennen dat werktevredenheid toch met name afhankelijk is van interne factoren en niet van externe. De interviews sluiten hierbij aan door geen duidelijke grond te bieden voor het veronderstellen van een dergelijke relatie. Opvallend is wel dat Blau et al. (1998) en Veiga (1983) beargumenteren dat sociale contacten binnen offline communities de tevredenheid over werk en carrière vergroten. Dit druist in tegen de stelling van Rheingold (1993) dat mensen in virtual communities dezelfde activiteiten ontplooien als in het echte leven. Deze tegenstelling doet vermoeden dat er wel degelijk verschillen zijn tussen het leven binnen offline en online communities. Dit biedt kansen voor nieuwe theorievorming, gezien het feit dat de bestaande literatuur rondom dit onderwerp schaars is.

Gezien het feit dat er geen relatie aanwezig is tussen deelname aan virtual communities en werktevredenheid is de mediatorrol van professionele groei, zoals voorgesteld in hypothese 4, uitgesloten. Wel laten de resultaten zien dat de deelname aan virtual communities, zowel bij Twitter als LinkedIn, een positieve invloed hebben op professionele groei. Dit ligt in lijn met de bestaande literatuur omtrent virtual communities en de uitkomsten van de interviews; interactief kennis en informatie uitwisselen wordt door verschillende auteurs en de geïnterviewden gezien als de voornaamste activiteiten in virtual communities (o.a. Bagozzi & Dholakai, 2002; Koh & Kim, 2004; Ridings et al., 2002). Dit draagt vanzelfsprekend bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. De resultaten tonen vervolgens aan dat professionele groei wel leidt tot een hogere werktevredenheid. In het licht van de bestaande literatuur is het niet verwonderlijk dat dit verband aanwezig is. Hackman en Lawler III (1971) en Acker (2004) toonden immers in eerder onderzoek aan dat de mogelijkheid tot professionele zelfontwikkeling de werktevredenheid ten goede komt. Wel is het opmerkelijk dat werktevredenheid niet wordt verklaard door de professionele ontwikkeling die in virtual communities ontstaat. De professionele groei die leidt tot een hogere werktevredenheid wordt in deze context dus veroorzaakt door andere factoren dan de deelname aan virtual communities. Deze discrepantie doet vermoeden dat er kansen liggen voor organisaties om gericht de professionele groei binnen virtual communities te stimuleren op een wijze die wel bijdraagt aan de werktevredenheid.

Conclusie
Hypothese 3 wordt zowel voor Twitter als LinkedIn verworpen. Hypothese 4 wordt dientengevolge ook verworpen, al is er wel een positieve relatie gevonden tussen de deelname aan Twitter en LinkedIn en professionele ontwikkeling.

Over de Auteur

Elsa van Bruggen Deze blogger is niet meer actief op RecTec


673 views | Reageer (2 reacties)
  • Pingback: Virtual communities: kans of bedreiging voor organisaties? | RecTec()

  • Coogi jeans is the leader in luxury fashion best known for its signature material and unique design,which Combine with traditional and modern fashion ed hardy clothing elements, Coogi jeans give the jeans world a new refresh concept. Thousands of consumers in many countries have weared Cheap Coogi jeans. Lots of feedbacks from our clients show that they are satisfied with the best materials .Brand jeans Online have so many types that you can choose what you want.We are looking forward to building sincere and long-term business relationships with you


vandehaterd @ Twitter

Outdoor Recruitment

Wat voor personeel mik je op met zo'n poster op de deur?Wethouder van Verkeer & Vervoer Jeannette Baljeu doopt onderzeeboot RETOnderzeeboot RET rijdt door de straten - wereld haven dagen 1 - maximumMis de boot niet - onderzeeboot RET - maximumKapitein van deze lijn - onderzeeboot RET - wereld havendagen - maximum73764129Werving 1#or manpower ad. Crisis is over#or avans 2#or op anavs 1De ideale (bij)baanlandmacht_tram_08

Categoriën